English

Albanian

 airport  aeroporti
 before the para
 bus station stacioni i autobusit
 Could you help me please?
 A mund të më ndihmoni ju lutem?
 Can you show me on the map? A mund të më tregoni në hartë?
 Can I get insurance? A mund të merrni sigurim?
 Can I just pay a fine now?
 A mundem thjesht të paguaj gjobën tani?
 Can I use your phone?
 Mund ta përdorni telefonin tuaj?
 Car rental agency Car qira agjenci
 coach station  trajneri stacion
 diesel naftë
 driver license patentë
 driving permit ngarje leje
 do not enter 
 mos e jep
 downhill tatëpjetë
 downtown  në qendër
 drive përzënë
 east lindje
 gas ( petrol ) station gazi (benzine) stacion
 Go straight
 shkojnë drejt
 green jeshile
 Help Ndihmë
 How do I get to _____ ? 
 Si mund të shkohet _____ ?
 How long does it take to get there?
 Sa kohë duhet për të arritur atje?
 how far is this?
 sa larg është kjo?
 I'm lost.
 Kam humbur.
 I need your help.
 Unë kam nevojë për ndihmën tuaj.
 I'll call the police. Do telefonoj policinë.
 International driver license Licenca ndërkombëtare shofer
 International driving permit Leje ndërkombëtare e qarkullimit
 International translation of driving permit Përkthimi Ndërkombëtare e makinës leje
 International translation of driver license Përkthimi Ndërkombëtare e licencës shofer
 Intersection
  udhëkryqi
 I want to rent a car. Dua të marr me qira një makinë.
 I want to talk to a lawyer.
 Dua të flas me një avokat.
 left majtas
 near pranë
 no parking
 Ndalohet parkimi
 north  veri
 opposite (the) kundërta
 one way
 një mënyrë
 past the pas
 permit leje
 petrol benzinë
 Police polici
 priority road rruga prioritet
 red e kuqe
 right djathtas
 south lindje
 speed limit
 shpejtësi maksimale e lejuar
 straight ahead drejt
 street  rruga
 taxi Taksi
 towards the
 drejt
 train station
 stacioni i trenit
 turn left
 Kthehu majtas.
 turn right
 Kthehu djathtas.
 uphill e përpjetë or malore
 yellow e verdhë
 yield japin
 Watch for the
 Shiko për
 west perëndim
 Where does this road go to? Ku të çon kjo rrugë për të?
 

 Driving in Albania