English

 Albanian

 Bicycles on the road Biçiklistet në rrugë
 Bumpy road Rrugë gunga
 Children on the street Fëmijët në rrugë
 Connection with the secondary road Lidhja me rrugen dytësore 
 Dangerous bend Kthesë e rrezikshme
 Dangerous twist to the left Kthesë e rrezikshme në të majtë
 Downwards dangerous Teposhtëze e rrezikshme
 Falling rocks
 Shembje gurësh
 In both directions of traffic Në të dy kahjet  e komunikacionit
 Junction with the secondary road Kryqëzim me rrugen dytësore
 Junction with priority road crossing Kryqëzim me rrugën me përparësi Kalimi
 Left and right
 Majtas dhe djathtas
 Left-turn ban / No left turn
 Ndalim kthimi majtas.
 Marked pedestrian walkway Vendkalimit të shënuar  këmbësorë
 Narrowing of the road on both sides Ngushtim i rrugës  dy anët
 Narrowing of the road  on the right side
 Ngushtim i rruges nga ana e djathtë 
 Narrowing of the road  on the left side
 Ngushtim i rruges nga ana e majtë
 One-way traffic road Rrugë me qarkullim njëkahësh
 Path for Pedestrians Shtegu për Këmbësorët
 Parking ban / No parking
 Ndalim Parkimi
 Priority road Rrugë me përparësi
 Right-turn ban / No right turn
 Ndalim kthimi djathtas
 Road junction Kryqëzim i rrugës
 Snow chains Zingjirët për Borë
 Side winds
 Erërat anësore
 Speed ??restriction Kufizim i shpejtësis
 Stopping and parking ban / No stopping and parking
 Ndalim i ndaljes dhe Parkimit
 Throwing stones from the vehicle wheels Hedhje gurësh nga rrota e mjetit
 To the left
 Në të majtë
 To the right
 Në të djathtë
 Tranvaji railroad Hekurudhë Tranvaji
 Tunnel
 Tuneli
 Turn right
 Nga ana e djathtë
 Turn left
 Nga ana e majtë
 U-turn ban / No U-turn
 Ndalim kthimi gjysëm rrethor
 Vehicles coming from the opposite side of the road Mjetet që vijnë nga kahu i kundërt i rrugës
 

 Driving in Albania