English

 Malay

 ahead di hadapan
 before the
 sebelum
 behind de belakang
 border pass
 pas sempadan
 bus bas
 bus station
 stesen bas
 Can I get insurance?
 Boleh saya minta insurans?
 Can I just pay a fine now?
 Bolehkah saya membayar denda di sini?
 Can you show me on the map?
 Boleh anda tunjukkan di peta?
 Can I use your phone?
 Boleh saya gunakan telefon anda?
 customs kastam
 caution awas
 city centre
 pusat bandaraya
 danger bahaya
 detour lencongan
 diesel diesel
 driver pemandu
 driver licence lesen memandu
 driving permit
 memandu permit
 downhill bukit
 east timur
 exit keluar
 gas (petrol) station
 stesen minyak
 give way
 beri laluan
 green hijau
 Help! Tolong!
 highway lebuhraya
 highway rest stop
 kawasan rehat
 How do I get to _____ ?
 Bagaimana saya pergi ke _____ ?
 How do I get to the train station?
 Bagaimana saya pergi ke stesen kereta api?
 How do I get to the bus station?
 Bagaimana saya pergi ke erminal/stesen bas?
 How do I get to the airport?
 Bagaimana saya pergi ke lapangan terbang?
 How do I get downtown? 
 Bagaimana saya pergi ke kota?
 How do I get to the _____ hotel?
 Bagaimana saya pergi ke hotel _____ ?
 filling station mengisi stesen
 I want to rent a car.
 Saya mahu sewa kereta.
 I'm lost.
 Saya tersesat.
 I need your help.
 Saya perlukan bantuan anda.
 intersection persilangan
 International driver license Lesen memandu Antarabangsa
 International driving permit Memandu permit Antarabangsa
 I want to talk to a lawyer.
 Saya ingin bercakap dengan peguambela.
 I'll call the police.
 Saya akan panggil polis.
 keep left
 ikut kiri
 keep right
 ikut kanan
 left kiri
 northutara
 north-east
 timur laut
 north-west
 barat laut
 no overtaking
dilarang memotong
 no parking
dilarang meletak kereta
 one way street
jalan sehala
 past the
 melepasi
 pavement
 turapan
 pedestrian
 pejalan kaki
 Police! Polis!
 prohibited dilarang
 red merah
 reduce speed
 karangkan laju
 right kanan
 right of way
 betul cara
 road jalan
 road works ahead
pembinaan di hadapan
 speed limit / per hour
had laju / jam
 slowmelambatkan
 southselatan
 south-east
 tenggara
 south-west
 barat daya
 stop berhenti
 straight ahead
 lurus
 street jalan
 Taxi Teksi
 Thank you.
 Terima kasih.
 toll fee
 Bayaran tol
 toll station
 stesen tol
 town centre
 pusat bandar
 train kereta api
 traffic lights
 lampu isyarat
 traffic police polis trafik
 traffic sign
 isyarat lalu lintas
 train station
 isyarat lalu lintas
 towards the
 menuju
 Turn left.
 Belok kiri.
 Turn right.
 Belok kanan.
 turning for
 simpang ke
 uphill uphill
 Watch for the Perhatikan
 westbarat
 yellowkuning
 yield
menghasilkan
 

 Driving in Brunei