English

 Irish

 accident  timpist
 across ar fud na
 airport aerfort
 around thart ar
 before os comhair
 before the _____ roimh an/na_____
 behind taobh thiar
 by cycle
 ar rothar
 by bus
 ar an mbus
 by car
 i gcarr
 by train
 ar an traein
 bus station
 busáras / stáisiún an bhus
 call the police! An féidir leat é a thaispeáint dom?
 Can I just pay a fine now? An féidir liom íocaíocht cáin amháin anois?
 Can I use your phone? An bhfuil cead agam do ghutháin a úsáíd?
 Can you show me on the map? An dtaispeánfaidh tú dom ar an léarscáil?
 car gluaisteán
 car hire
 ligint-ghluaisteán
 close gar
 consulate
 consalacht
 destination ceann
 directions  treoir
 do not enter Nil cead isteach/Ná tar isteach
 Do you have a passport? Bhfuil pás agut?
 downhill ag bun an cnoic
 downtown lár na cathrach
 driver tiománaí
 driving tomáint
 driving license (licence)
ceadúnas tiomána
 Driving permit tiomána cead
 east oirthear
 far I gcéin
 Go stright
 Téigh díreach ar aghaidh
 green glas
 Help! Fóir dom!
 hotel ostán
 How do I get to _____?  Cad é an bealach go dtí _____ ?
 how far is this? chomh fada chun é seo?
 How long can I park here? Bhfuil teorann ama ar pháirceál anseo?
 How much will that cost? Cén chostas a bhéas ar sinn?
 I had an accident Bhí timpist agam
 I have a flat tire Tá bonn bog agam
 insurance  árachas
 International driver license Ceadúnas tiomána idirnáisiúnta
 International driving permit Ceadúnas tiomána idirnáisiúnta
 International translation of driving permit   
 Aistriúchán Idirnáisiúnta na tiomána ar chead
 Is parking allowed here? Bhfuil páirceál ceadaithe anseo?
 It's near here Tá sé gar don áit seo
 It's far from here Tá sé i bhfad ón áit seo
 I'll call the police. Cuirfidh mé fios ar na Gardaí!
 I need your help.
 Tá do chabhair de dhíth orm.
 I'm lost. Táim caillte.
 in front of
 os comhair
 I've locked my keys in the car Tá mo eochair faoi ghlas sa ghluaisteán
 I want to talk to a lawyer.  Ba mhaith liom labhairt le dlíodóir.
 intersection
 crosbhealach
 I would prefer an automatic Bfhearr liom uath-ghluais
 I would prefer a stick Bfhearr liom giar thiomána
 left clé
 Look out!
 Bí curamach
 map léa rscáil
 near gar
 near to
 in aice le
 next seo chugainn
 north tuaisceart
 oil ola
 one-way singil
 outside the car taobh amuigh den charr
 parking páirceáil
 past the _____ thar an/na_____
 passenger paisinéir
 passport pás
 Permit cead a thabhairt
 petrol peitreal
 Police gárdaí (Síochána)
 policeman póilín
 red dearg
 right deas
 south deisceart
 Stop! Stad!
 street sráid
 straight ahead díreach ar aghaidh
 taxi tacsaí
 towards the _____ chun an/na_____
 traffic light
 solais bhóthair
 train station
 stáisiún traenach
 Turn left.
 Cas ar chlé.
 Turn right.
 Cas ar dheis.
 uphill  i gcoinne an aird
 Watch for the _____.  Bí ag faire amach don/do na_____.
 west  iarthar
 Where is the nearest petrol station? Cá bhfuil an stáisiún pheitreal is giorra?
 Where is the nearest ...
 Cá bhfuil an ... is cóngaraí?
 Where is the nearest repair shop? Cá bhfuil an garáiste is giorra?
 We like to get away from (home, location etc.) as often as possible. Is breá linn bog as ionad chomh minic agus is féidir linn.
 We are going on a trip/tour to/around... Táimid ag dul ar turas go/thart ar..
 We would like to a hire a car for two weeks Ba mhaith linn gluaisteán a ligint he h-aghaidh dhá sheachtaine
 yellow  buí
 

 Driving in Ireland