English

 Albanian

accident
alley
asphalt
auto
automatic transmission
automobile
aksident
rrugicë
asfalt
auto
transmetimit automatike
automobil
back seat
barrier
boulevard
brakes
bridge
bump
bus
vend mbrapa
pengesë
bulevard
frena
urë
përplasem
autobus
car
caution
circle
construction
court
crash
cruise control
curve
curve to right
curve to left
cycle
makinë
Kujdes
rreth
ndërtim
gjykatë
përplasje
kontrollin e lundrimit
kurbë
kurbë në të djathtë
kurbë në të majtë
cikël
danger
dead end
detour
dirt road
do not enter
downhill
drive
driver
driver license
driving permit
driveway
rrezik
fund të vdekur
mënyrë e tërthortë
rruga e pashtruar
mos e jep
tatëpjetë
ngas
shofer
patentë
ngarje leje
rrugë me pemë
electric car
east
emergency
enter
exit
expressway
makinë elektrike
lindje
urgjencë
hyj
dalje
autostradë e shpejtë
fast
fast lane
flat tire
freeway
fuel
fuel efficiency
fuel tank
shpejt
korsi të shpejtë
gomë e shfryrë
autostradë pa pagesë
karburant
efikasitetit të karburantit
rezervuar karburanti
garage
gas
gasoline
gas tank
go
gravel road
green light
garazh
gaz
benzinë
bombol gazi
shkoj
rrugë zhavorr
dritën jeshile
headlights
high-beam
high-octane gas
highway
hill
fenerët
lartë-rreze
oktan të lartë-gazi
autostradë
kodër
indicator
insurance
intersection
International driver license
International driving permit
tregues
sigurim
ndërprerje
Licenca e shofer ndërkombëtare
Leje ndërkombëtare e qarkullimit
kilometer
kilometers per hour
kilometër
kilometra në orë
lane
left turn
license
lights
korsi
nga ana e majtë
leje
dritat
manual transmission
map
merge
mile
miles per hour
motor
motorcycle
motorway
transmision manual
hartë
shkrihet
milje
milje në orë
motor
motoçikletë
autostradë
no parking
no stopping
north
Ndalohet parkimi
nuk Ndalimi
veri
oil
oncoming traffic
one-way
overpass
overtaking
vaj
trafikun që vjen përballë
njëdrejtimësh
tejkaloj
parakalimi
parallel parking
parking lot
parking meter
parking spot
parking ticket
parkway
pass
pavement
pedal
pedestrian
pedestrian crossing
police
parking paralel
parking
kohëmatës parkimi
spot parkimi
fletë-gjobë për parkim të ndaluar
rruginë parku
kaloj
trotuar
me pedale
këmbësor
kalim për këmbësorë
polici
railroad
railroad crossing
ramp
red light
registration
rest area
reverse
ride
right turn
road
road sign
road marking
road closed
road crew
roadway
roundabout
rush hour
hekurudhë
Kalimi hekurudhë
luftoj
dritë e kuqe
regjistrim
zonë pushimi
e kundërt
udhëtim
të drejtë të kthehet
rrugë
shenjë rrugore
rrugë duke shënuar
rrugë e mbyllur
ekuipazhi rrugore
rrugë
i tërthortë
nxitojnë orë
safety
school bus
school zone
s-curve
seat-belt
shoulder
sidewalk
sign
slippery road
slow
snow plow
speed
speed limit
speeding
speeding ticket
speedometer
striaght
steer
steering wheel
stop
stop sign
street
street sign
siguri
autobus shkolle
shkolla zonë
s-kurbë
vend-rrip
sup
trotuar
shenjë
rrugë rrëshqitshëm
i ngadalshëm
çan borë
shpejtësi
limit shpejtësie
tejkalim shpejtësie
biletë shpejtimin
shpejtësimatës
stright
manovroj
timon
stop
ndaluar të nënshkruajë
rrugë
shenja rrugë
ticket
tire
toll road
traffic
traffic jam
traffic light
traffic sign
transmission
transportation
truck
truck route
truck stop
tunnel
turn
turn signal
turn to right
turn to left
biletë
gomë
rrugë me pagesë
trafik
bllokim trafiku
semafor
shenjë trafiku
transmetim
transport
kamion
rruga kamioni
ndaluar kamion
tunel
kthehem
sinjal tregues
të kthehet në të djathtë
të kthehet në të majtë
under
underpass
uneven road
nën
tonel
rruga pabarabartë
vehicle
automjet
warning
warning sign
west
paralajmërim
shenjë warnign
perëndim
yellow light
yield
dritë të verdhë
jap
 

 Driving in Kosovo